Jazda pod wpływem alkoholu po raz drugi

Zgodnie z treścią art. 178a § 4 k.k, jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 (kto, znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat) był wcześnie prawomocnie wskazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określonego a art. 173, 174, 177 albo art. 335 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0.5 promila albo prowadzi do stężenia nieprzekraczającego tę wartość lub też, gdy wartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Zgodnie z tezą orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2013 roku, w sprawie o sygnaturze V KK 173/13 uznał, że definicja stanu nietrzeźwości z przytoczonego przepisu wskazuje dwa alternatywne kryteria tego samego stanu- zawartość alkoholu we krwi oraz zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, co nie oznacza, że pierwsze z nich jest aktualne wyłącznie przez przeprowadzenie badania krwi, bowiem badanie wydychanego powietrza jest jednocześnie pośrednią analizą krwi przepływającej przez pęcherzyki płucne, czyli zawartości alkoholu we krwi.

W sytuacji ponownej jazdy pod wpływem alkoholu (zobacz na lextraffic.pl) Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami (art. 42 § 3 k.k). Tak więc analizując obowiązujące przepisy, wskazać należy, że zasadą jest orzeczenie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w wypadku ponownego prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu, jednakże nie jest to obligatoryjne.

Zauważyć należy, że art. 42 k.k nie zajmuje się kwestią ponownej jazdy po użyciu alkoholu (więcej na obronca24h.pl), a więc za ponowne popełnienie wykroczenia z art. 87 §1 k.w nie przewiduje się w ogóle możliwości orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Wskazać należy, że Sąd ocenia czy zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Nie istnieje żaden katalog przesłanek, które uznać można za uzasadniające nieorzekanie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Przyjąć można, że przesłankami takimi jest konieczność sprawowania osobistej opieki nad osobą chorą wymagającą stałej opieki i częstych wyjazdów na konsultację lekarskie i zabiegi medyczne.

Zobacz także: https://www.polskaatrakcyjna.pl/jazda-po-alkoholu-przepisy/

Aktualizacje newslettera

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Dodaj komentarz