Kolejna skarga do Parlamentu Europejskiego. Oczywiście – na ministra PiS

Siedem organizacji zajmujących się ochroną przyrody złożyło skargę na działania ministra środowiska Jana Szyszko do Komisji Europejskiej. Równolegle zainteresowani mogą podpisać się pod skargą oraz wysłać listy do sekretarza Komisji Europejskiej.

Skargę do KE podpisały: ClientEarth, Dzika Polska, Greenmind, Greenpeace Polska, WWF Polska oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. W jej uzasadnieniu wskazano, że podpisanie przez Szyszko Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Białowieża nastąpiło z naruszeniem prawa unijnego, podobnie jak sama decyzje jest sprzeczna ze wspólnotowymi regulacjami. W dokumencie wskazano, że łamana jest dyrektywa siedliskowa, a dokładnie jej artykuł 6.

Artykuł 6. Dyrektywy siedliskowej

1. Dla specjalnych obszarów ochrony Państwa Członkowskie tworzą konieczne środki ochronne obejmujące, jeśli zaistnieje taka potrzeba, odpowiednie plany zagospodarowania opracowane specjalnie dla tych terenów bądź zintegrowane z innymi planami rozwoju oraz odpowiednie środki ustawowe, administracyjne lub umowne, odpowiadające ekologicznym wymaganiom typów siedlisk przyrodniczych, wymienionych w załączniku I, lub gatunków, wymienionych w załączniku II, żyjących na tych terenach.

2. Państwa Członkowskie podejmują odpowiednie działania w celu uniknięcia na specjalnych obszarach ochrony pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, jak również w celu uniknięcia niepokojenia gatunków, dla których zostały wyznaczone takie obszary, o ile to niepokojenie może mieć znaczenie w stosunku do celów niniejszej dyrektywy.

3. Każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania terenu, ale które może na nie w istotny sposób oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony. W świetle wniosków wynikających z tej oceny oraz bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 właściwe władze krajowe wyrażają zgodę na ten plan lub przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie on niekorzystnie na dany teren oraz, w stosownych przypadkach, po uzyskaniu opinii całego społeczeństwa.

4. Jeśli pomimo negatywnej oceny skutków dla danego terenu oraz braku rozwiązań alternatywnych, plan lub przedsięwzięcie musi jednak zostać zrealizowane z powodów o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego, w tym interesów mających charakter społeczny lub gospodarczy, Państwo Członkowskie stosuje wszelkie środki kompensujące konieczne do zapewnienia ochrony ogólnej spójności Natury 2000. O przyjętych środkach kompensujących Państwo Członkowskie informuje Komisję. Jeżeli dany teren obejmuje typ siedliska przyrodniczego i/lub jest zamieszkały przez gatunek o znaczeniu priorytetowym, jedyne względy, na które można się powołać, to względy odnoszące się do zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa publicznego, korzystnych skutków o podstawowym znaczeniu dla środowiska lub, po wyrażeniu opinii przez Komisję, innych powodów o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego.

Przypomnijmy nowe regulacje Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Białowieża zezwalają ma trzykrotnie większą wycinkę drzew, aniżeli ma to miejsce obecnie. Resort środowiska uzasadnia konieczność przeprowadzenia akcji wycinania drzew walką z kornikiem. Z argumentem nie zgadzają się ekolodzy, którzy w ramach protestu zebrali m.in. 140 tysięcy podpisów czy demonstrowali na dachu budynku Ministerstwa Środowiska.

Chwileczkę...